Hakkımızda

En Son Haberler

SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde  – 1

ADI VE MERKEZİ: Derneğin adı “SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ” olup, Kısa yazılımı “SAB” dır.

Dernek Merkezi ve Kuruluş Yeri: İstanbul’dadır.

MADDE – 2

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI: 

Sigortacılık alanında faaliyet gösterecek derneğin amacı: Ülke ekonomisinin güçlenmesinde önemli bir kaynak olan sigorta sektörüne faydalı olarak sigortacılar yetiştirmek, sigorta acentelerinin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak için çalışmalar yapmak, sigortalıyı bilinçlendirmek, sorunlarına yardımcı olmak, sigortacılığın ülkemizde yaygınlaşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak üzere ekonomik, toplumsal, kültürel mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmak.

MADDE – 3

DERNEK AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ:

3-1. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, her türlü toplantı, panel, açıkoturum, seminer, konferans, bilimsel ve sanatsal toplantılar, temsil, yurtiçi ve yurtdışı geziler, sergiler, geceler, yemekli toplantılar, festival, fuar, şenlik ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayımlayabilir. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla, bilim, teknik, kültür, sanat, folklor, spor ve benzeri konularda faaliyet sahaları açar, bunlar için dernek içinde kollar kurar ve kurslar düzenler.

3-2. Üyelerinin teşebbüs ve yönetici özelliklerinin yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak.

3-3. Üyeler arasında bilimsel, mesleki, sosyal toplantılar düzenlemek, maddi ve manevi dayanışmayı arttırmak, üyelerin mesleki teminatını sağlamak için çalışmalarda bulunmak iş alanlarının gelişmesine yardımcı olmak.

3-4. Mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir, kütüphane, konferans salonu gibi tesisler kurabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

3-5. Yüksek öğretim yapan gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere sosyal, ekonomik ve sportif faaliyetlerle destek olmak öğrencilere ve ihtiyarlara mali imkanlar içerisinde yardımcı olmak burs vermek.

3-6. İsteyen tüm üyelere açık komisyonlar oluşturmak, dernek faaliyetlerinin yürütülmesine katılımlarını sağlamak.

3-7. Acentelerin hak ve menfaatlerinin korunması için bağlı oldukları sigorta şirketleri nezdinde teşebbüste bulunmak ve onları temsil etmek.

3-8. Derneğimiz üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilir.

3-9. Derneğin gayesini gerçekleştirmek için gayrimenkul almak, satmak, kiralamak gibi çalışma konularını gerçekleştirmek, inşa ettirmek, ipotek almak, bağışları ve vasiyetleri kabul etmek.

3-10. Çalışma amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışındaki mesleki kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak için çalışma konularını yürütür

3-11. Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

3-12. Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlayabilir.

3.13. Bununla birlikte, aynı amaçlara sahip diğer derneklerle birleşebilir veya amaçları aynı olan derneklerle, amaçlarını gerçekleştirmek üzere federasyon kurabilir, var olan bir federasyona dahil olabilir. Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir,  ve yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir.

3-14. Kamuoyuna ve vatandaşlara yönelik olarak, sigorta ile ilgili her konuda bilgilendirme ve yol göstericilik yapar.

3-15. Sektörün sorunlarını tespit ederek, bunların giderilmesine gayret eder ve çözüm arar, kamuoyunu bilgilendirir.

3-16. Yürürlükte olan yasalar, standartlar, kurallar ve şartnameler konularında sektörü ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yaparak, uygulanmalarını sağlamaya çalışır.

3-17. Üyeleri arasında olabilecek her türlü sorunlarda uzlaştırıcı sıfatıyla sorunların çözümüne çalışır.

3-18. Gerekli bildirimleri yapmak kaydı ile yurtdışından ayni ve nakdi yardım alabilir, amaçları doğrultusunda yabancı bilim ve teknolojiyi takip etmek ve üyelerine aktarmak için uluslar arası kuruluşlara üye olabilir, temsilci gönderebilir veya bu kuruluş üyelerini Türkiye’ye davet edebilir. Uluslararası teknik gelişmeleri ilgili kurumlara ve üyelerine duyurur.

3-19. Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletme kurabilir.

3.20. Sektörde ortak dilin konuşulacağı uygulamaların oluşturulmasında referans kurum olur.

3.21.Faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Şubelerin çalışma şekliyle ilgili genelge ve yönetmelikler hazırlar.

3-22. Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir.

3-23. Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

3-24. Amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir.

MADDE – 4

YASAK FAALİYETLER: 

Dernek, faaliyetlerini yasalara  uygun şekilde yerine getirir.

MADDE – 5 

ÜYELİK TÜRÜ : 

Derneğin Üye ve Fahri Üye olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

MADDE – 6

DERNEĞİN ÜYELERİ:

a) ÜYE: 

TOBB nezdinde tutulan levhaya kayıtlı olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren Sigorta Şirketlerinin her hangi birisinden acente yetkisi almış olan ve Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve kişisel veya meslekleri gereği yasal sakıncaları bulunmayan fiil ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş gerçek kişiler ve tüzel kişilerin ortak ve yetkilileri derneğe üye olabilirler.

Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

Bankalar ve Finans Kurumları sigorta acentesi olsa dahi derneğe üye olamazlar.

b)FAHRİ ÜYE:

Derneğin amaçlarının ve hizmet konularının geliştirilmesiyle ilgili olan gerçek ve tüzel kişiler fahri üye olarak derneğe alınabilirler. Fahri üyeler, şikayet ve önerilerini yönetici organlara yazılı halde bildirmek, derneğin gidişatı hakkında bilgi alabilmek haklarına sahiptirler. Fahri üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Fahri üyelerin, dernek tarafından belirlenen kotalara katkıda bulunmak, tüzükte öngörülen hükümlere riayet etmek ve iyi bir davranış sergilemek yükümlülükleri vardır. Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir. Fahri üyelik için ikametgah şartı aranmaz.

MADDE – 7

ÜYE OLMAK

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

a) ÜYE:

1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar. Bildirim formunda Levha kayıt numarasının yazılması gerekir.


2. Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az 2 asıl üyenin yazılı önerisi şarttır.


3. Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri veya kuracağı bir kurul aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde adayın başvurusu ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.


4. Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Üyeliğe başvuranlardan giriş ödentisi alınır. Bu ödenti ödenmedikçe Dernek Üyeliği kazanılamaz.

5. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

b) FAHRİ ÜYE:

Yönetim Kurulunun tüm mevcutlu toplantısı neticesinde ilk genel kurulda tasdik edilmesi sureti ile doğar. Fahri üyeler dilerse aidat verebilir.

MADDE – 8

ÜYE ÖDENTİLERİ VE BU ÖDENTİLERİN BELİRLENME ŞEKLİ.

Derneğe üye olanlardan, giriş ödentisi ve yıllık ödenti alınır. Giriş ve yıllık ödentiler Genel Kurul tarafından bütçe ile zamanın koşullarına göre saptanarak üyelere duyurulur.

MADDE -9

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :

Çıkma: Üyeler, Yönetim Kuruluna yazılı olarak müracaat etmeleri kaydıyla Dernekten ayrılabilirler.

Çıkarılma: Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki hususlardan birisi tespit edildiği takdirde üyeler yazılı olarak uyarılır, savunmaları istenir. Uyarılara ve savunma isteğine rağmen dernek tüzüğüne aykırı davranışlara devam etmeleri halinde üyelikten ihraç edilirler. İhraç kararlarına karşı genel kurul nezdinde itiraz olunabilir. Genel kurulun bu hususta vereceği karar kesindir.

        ÇIKARILMA NEDENLERİ:

 • Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Derneğin onur ve itibariyle bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak
  • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
  • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek
  • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
  • Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek, TOBB nezdindeki levhadan kayıt silinmesi

MADDE – 10 

ÜYELİK HAKLARI :

10.1. Her üye Genel Kurulda söz ve oy hakkına,

10.2. Yönetici görevler için seçme ve seçilme hakkına,

10.3. Derneğin yönetici organlarına dernek ve dernek faaliyetleri hususunda yazılı şikayet ve öneri vermek hakkına,

10.4. Derneğin seyrine dair bilgi talebinde bulunmak hakkına sahiptir.

MADDE – 11

DERNEK ORGANLARI: 

Sigorta Acenteleri Derneğinin yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir. İstanbul’da bulunan bir dernek Genel merkezi ile Merkeze bağlı şubelerden oluşur.

Dernek Genel Merkezinin Organları

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Yürütme Kurulu,

d) Denetleme Kurulu,

e) Divan Kurulu.

MADDE – 12

GENEL KURUL OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, GÖREVLERİ :

En üst organ olan Genel Kurul, genel merkez üyeleri ve şubelere kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurullarının asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE -13

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

a) Olağan Genel kurul Toplantısı:

Olağan Genel Kurul 2 yılda bir Haziran ayında olağan gündemle toplanır,

b) Olağanüstü Genel Kurul:

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamadığı ya da bir an önce görüşülmesinin yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç 1 ay içinde toplantıya çağrılır:

1. Dernek üye sayısının 1/5’inin görüşülmesini istedikleri konuyu belirterek yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

2. Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

3. Denetleme Kurulu’nun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar.

4- Bu çağrı yapılmazsa, mahalli Sulh Hakiminin Dernek Üyeleri arasından görevlendirdiği üç kişilik bir heyetin yapacağı çağrı ile toplanır.

5- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE – 14

GENEL KURULA ÇAĞRI YÖNTEMLERİ 

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

14.1. Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu kararı ve çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmaya hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, bir önceki yıl itibariyle Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

14.2. Genel Kurula katılacak Üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta yolu ile bildirilir.

14.3. Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde,  geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

MADDE – 15

TOPLANTI YERİ:

Genel Kurul toplantıları Dernek Genel Merkezinin bulunduğu İstanbul’dan şube genel kurul toplantıları şubelerin bulunduğu şehirden başka bir yerde yapılmaz.

MADDE – 16

GENEL KURULA İŞTİRAK:

Genel Kurul, geçmiş yıl ödentisini seçim öncesi yılsonuna kadar tamamen ödemiş üyeler ile derneğe geçmiş yıl sonuna kadar üye olmuş, aidatını ödemiş üyelerden oluşur.

Şube Üyeleri için de yukarıdaki kural uygulanır.

MADDE – 17 

TOPLANTI YETER SAYISI: 

Genel Kurul, bu tüzük hükümlerine göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısının Dernek Yönetim ve Denetim kurullarına üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

MADDE – 18

GENEL KURULUN ÇALIŞMASI:

Dernek Genel Kurul toplantıları, Üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

17.maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından oda yok ise, toplantıda bulunan en eski üyelerden biri tarafından açılır, oyla bir başkan, bir başkan vekili ile yeteri kadar kâtip seçilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesi sırasını değiştirebilir. Dernek organlarının seçimi kapalı oy usulüne göre yapılır. Genel kurula katılan üyelerin alacakları kararla açık oylama yapılabilir. Şayet açık oylamaya karar verilirse oylamanın tek tek veya liste şeklinde yapılması konusunda karar alınır. Adaylar kendileri adaylık başvurusunda bulunabilecekleri gibi liste şeklinde de başvurulabilir.

MADDE – 19

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

19.1. Dernek organlarının seçilmesi,

19.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

19.3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

19.4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

19.5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, ipotek veya mevcut taşınmaz malların
hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

19.6. Dernek Federasyonlarına katılması veya ayrılması,

19.7. Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması

         veya ayrılması,

19.8. Derneğin feshedilmesi,

19.9. Dernekler Kanunu Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine

         getirilmesi.

19.10 Üyelerden her yıl alınacak giriş ve yıllık ödenti miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya

          karar vermek,

19.11. Dernek Şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek, şube kurucularının tespiti bakımından Yönetim Kurulu’na yetki vermek.  

19.12.Dernek Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten ihraç kararlarına yapılan itirazları tetkik ederek

          karara bağlamak,

19.13. Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

19.14. Üye olması durumunda Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek.

MADDE – 20

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulunun Teşekkül Tarzı: Genel Kurul tarafından üyeler arasında oy sırasına göre 2 yıl için seçilen 9 asıl, 7 yedek üyeden ibarettir. Kişiler bu göreve tekrar seçilebilirler. Amaçların yerine getirilmesi için gereken hallerde dernek uzman ve profesyonel kişilerle iletişime geçebilir.

MADDE – 21 

GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR: 

Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler en çok 3 iş günü içinde toplanarak aralarında aşağıdaki gibi görev bölümü yaparlar.

Bir kişi üst üste en fazla 2 dönem seçilerek Genel Başkanlık yapabilir.

Genel Başkan

Başkan Yardımcısı

Genel Sekreter

Sayman

Üye                    Üye                  Üye                 Üye              Üye

Yönetim Kurulu vereceği karar üzerine bu görev bölümünde her zaman değişiklik yapabilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılara, Genel Başkan bulunmadığı takdirde Başkan yardımcısı, onların da yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder. Toplantılarda kararlar, katılan üyelerin mutlak çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olduğu hallerde Başkanın bulunduğu tarafın oyları muteber kabul edilir.

MADDE – 22

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

22.1.  Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

22.2.  Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar

           vermek,

22.3.  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,

22.4.  Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçesini hazırlamak,

22.5.  Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

22.6.  Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesini hazırlamak,

22.7.  Genel Kurul toplantılarının çağrısını yapmak, gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya

           çağırmak,

22.8.  Tüzük ve yönetmelikler hazırlanması ya da değişik öneriler düzenlenmesi yönünde çalışmalar

           yapıp Genel Kurul onayına sunmak,

22.9. Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek personeli atamak, bunlara nezaret etmek, işlerine

    son vermek,

22.10.Uygun bulacağı çalışma ve yönetim komiteleri teşkil etmek, bunlara seçtiği üyeleri atayarak,

    verdiği konularda, çalışma ve hizmetlerinde kendisine yardımcı olacak yeni projeler hazırlatmak

amaç ve çalışma konuları ile uygulamalar hakkında görüşmeler yapmak, tartışmalar düzenlemek,

üyeler arasında yakınlık ve arkadaşlığı sağlamak amacıyla zaman zaman üyelerin konuklarının da

katılabileceği ortak eğlenceli özel toplantılar düzenlettirmek,

22.11.Genel Kurul’da alınan kararları üyelere ve yönetsel her türlü işlemleri de yerine getirerek, ilgili

     yerlere duyurmak,

22.12.Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve

    teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem Yönetim Kurulu’na bir tutanakla

eksiksiz devir ve teslim etmek,

22.13.Üyelerin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmi ve özel kuruluşlar

      nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunmak,

22.14.Resmi ve özel kuruluşlar tarafından kendilerini ilgilendiren konularda alınacak kararlardan

     üyelere bilgi vermek,

22.15.Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

MADDE – 23

YÖNETİM KURULU İŞ BÖLÜMÜ: 

23.1.Genel Başkan : Derneği temsil eder. Yönetim Kurulunca karara bağlanmış bulunan İdari

tasarruflarda Genel Sekreter ve Mali Konularda da sayman ile birlikte derneği taahhüde

sokan bilumum belgeyi imzalar.

23.2.Başkan Yardımcısı:

Genel Başkanın olmadığı zamanlarda aynı yetkilerle Genel Başkan’a vekalet eder.

23.3.Genel Sekreter:

Genel Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı zaman onların tabii vekilidir.

Toplantı zabıtlarını ve kararlarını tanzim eder, kayıtları tutar ve alınan kararların neticelenmelerini

sağlar. Her türlü yazışmalarda ve idari konularda Genel Başkan ile, Genel Başkan’ın olmadığı

durumda Başkan Yardımcısı ile birlikte müşterek atacakları imza ile derneği temsil ederler.

23.4. Sayman:

Derneğin bilumum hesaplarını tutar ve tutturur. Genel Yıllık Bütçeyi hazırlar, masraf ve gelir

belgeleri ile banka ve gayrimenkullerin gerektirdiği işlemleri yürütür. Genel Başkan ile birlikte

imzalar. Yönetim Kurulunca karara bağlanmış bulunan mali konularda Derneği taahhüde sokacak

bilumum belgeyi Genel Başkan ile birlikte müştereken imzalayarak derneği her türlü mali konularda

temsil eder.

Genel Başkan’ın olmadığı durumda Başkan Yardımcısının imzasının yanına atacağı müşterek

imza ile derneği mali konularda temsil eder. Derneğe ait nakit ve diğer bilumum menkul

kıymetleri muhafaza eder, demirbaş kayıtlarını tutar. Dernek kasasında ilgili yasa ve

yönetmeliklerin izin verdiği miktarda para bulundurur. Fazlası Dernek adına açılacak

muhtelif banka hesaplarında toplanır.

MADDE – 24

1-Yönetim Kurulu Kendilerini seçen Genel Kurulun kararlarını takiben bir ay içinde üyelere

duyurur.

2-Üst üste izinsiz ve mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri kesinlikle istifa etmiş sayılırlar ve yerine oy sırasına göre yedek üyeler getirilir.

MADDE – 25

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİ:

 Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu veya Dernek tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde. Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE – 26 

DENETİM  KURULU KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ:

26.1. Kuruluş Genel Kurul tarafından ve Üyeler arasından 2 yıl süre için 3 asıl ve 3 yedek

denetçiden kurulur.

26.2. Görev ve Yetkileri; Derneğin bütün hesaplarını ve her türlü işlemlerini bir yılı geçmeyen

aralıklarla diledikleri zaman Genel Kurul adına denetler, sonuçlarını bir raporla Yönetim Kurulu’na

ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

MADDE – 27

Derneğin zorunlu organları Genel kurul, yönetim ve denetim kuruludur. Derneğimiz zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilir ancak bu organlara zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez.

MADDE  – 28 

DİVAN HEYETİ:

a) Oluşumu:

Dernek Divanı, Beş yılını doldurmuş üyeler veya yönetim kurulu üyeliği yapmış üyeler arasından 5 asıl üç yedek olmak üzere, Genel kurul tarafından 2 yıl süre için seçilirler.

Derneğin ilk kurucu üyeleriyle, Dernek Genel Merkezi veya şube yönetim kurullarında başkanlık yapmış olanlar, Dernek Divanında Başkanlık yapmış, 2.dönem divan üyeliği yapanlar, Divanın tabii üyesi olup oylamaya iştirak ederler.

Dernek Divanı ilk toplantısında kendi aralarında bir Başkan ve bir Başkan Vekiliyle Divan Sekreterini seçerler. Dernek Divanında toplam nisabı en az 4 üyedir.  Divan üyelik sıfatı sona eren üye yeniden seçilebilir.

b) Görev ve Yetkileri : 

1) Gelecek ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere tüzük maddelerini yorumlamak,

2) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazı üzerine durumlarını inceleyip ilgiliye ve Genel Kurula  bildirmek.

3) Gerek görülen hususları incelettirmek için Yönetim Kuruluna ve Denetçilere teklifte bulunmak.

4) Dernek Merkezi ile şubeler arasındaki ilişkileri düzenlemek.

5) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı Yönetmelikleri incelemek ve yorumlamak.

6) Dernek Merkezi ve şube Yönetim Kurulları seçimlerinin, Dernekler Yasasına uygunluğunu inceler

ve 5 gün içinde onaylar.

7) Dernek üyeleri arasında disiplin suçu oluştuğu takdirde Yönetim Kurulunun yazısı veya res’en

gerekli inceleme ve tahkikatı yaparak gereğinin yapılması için durumu bir yazı ile Yönetim

Kuruluna bildirir.

MADDE – 29

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,    yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkan sorumludur.

MADDE – 30

30.1. ŞUBELERİN KURULUŞU:

Dernek, Genel Kurul Kararı ile gerekli görülen yerlerde şube açabilir. Genel Kurulun şube açılmasına verdiği karar doğrultusunda gerekli yasal işlemleri Merkez Yönetim Kurulu yerine getirir.

Genel kurulca yetki verilen yönetim kurulunun yetkili kılacağı en az üç kişinin imzaladığı Kuruluş bildirimini ve mevzuatta belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin en büyük mülki idare amirliğine verirler.

a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 Adet dernek tüzüğü

b) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten 1 Adet liste

c) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

d)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

e) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

f) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

g) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Şubeler gerektiğinde Merkez Genel Kurulu tarafından feshedilebilir.

30.2. HUKUKSAL DURUM, ÜYELİK HÜKÜMLERİ, MALİ HÜKÜMLER:

Yasalar ve dernek ana tüzüğü hükümleri gereğince derneğe bağlı, hak ve varlıkları dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında dernek amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarla görevli, dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri işbu tüzük hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından dolayı derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konuta sahip derneğin iç organıdır.

30.3. GENEL MERKEZ VE ŞUBE İLİŞKİLERİ:

Kuruluş karar, çalışma, uygulama ve yürütme ile mali konularda şube, Genel Merkezin karar ve denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Şube Yönetim Kurulunun yasalara, dernek tüzüğü ve hükümlerine aykırı bulduğu kararların gözden geçirilip, uygun kararlar alınmasını isteyebilir.

Eski kararlarında şube kurullarının direnmeleri üzerine kesin kararı almaya Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Genel Kurulunun Kararı ile Şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile, asıl ve yedek üye denetçileri görevden alınabilirler.

30.4. ŞUBENİN ORGANLARI, ORGANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ:  

a)Şube Genel Kurulu; Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az  iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

Görev ve Yetkileri: 

Merkez Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı usulleri, olağanüstü toplantı ve  merkez  genel kurulunun görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün  ilgili hükümler kıyasen uygulanır.

Şube Genel Kurul kararlarının merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için Merkezle gerekli ve yeterli işbirliği yapılması, Derneğin izleyeceği genel kural ve politikalara uyumlu ve Merkez Genel  Kurulu  kararları  ile  bağdaşır  kararlar  alınması gereklidir.

b) Şube Yönetim Kurulu; Şube genel kurulu tarafından şube üyeleri arasından 2 yıl için seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Görev ve Yetkileri: 

1- Şube bölgesinde derneğin amacının gerçekleşmesi ve derneğin gelişmesi için gerekli gördüğü

önlemleri almak; üyelerin bölgesel sorunlarını çözmek, üyelerin kendi yetkisi dışında kalan

gereksinmelerini Dernek  Merkez Yönetim Kurulu’na duyurmak,

2- Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nun üyelere duyurmak istediği karar ve önlemleri şube üyelerine

duyurmak,

3- Üyelerin ödentilerinin toplanması  tüzüğün verdiği görevleri yapmak,

4- Şube genel kurulunca kabul edilmiş ve onaylanmış bütçeyi uygulamak,

5- Yasaların, bu tüzüğün, Şube  Genel Kurulu ile Dernek Merkez  Yönetim Kurulu’nun  kendisine

vereceği öteki görevleri yerine getirmek.

6- Dernek Genel Merkezince hazırlanan genelge ve yönetmeliklere uygun çalışma sağlamak.

c) Şube Denetleme Kurulu;

Şube genel kurulu tarafından şube üyeleri arasından, 2 yıl için seçilen 3 asıl ve 3 yedek denetçiden oluşur.

Görev ve Yetkileri:

Şube Yönetim Kurulu’nun hesaplarını, bir yılı geçmeyen aralıklarla  inceleyerek, Yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurul’a sunar. Ayrıca genel merkezin talebi halinde  kendisini ilgilendirin konularda bilgi verir.

30.5. ŞUBELERİN SORUMLULUKLARI VE GENEL MERKEZDE TEMSİL ŞEKLİ:  

Şubeler, bulundukları mahallerde 2. maddede    belirtilen hususlara uygun olarak faaliyette bulunurlar. Ancak, merkezi sorumlu kılacak  şekilde  hareket edemezler, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla merkez yönetim kurulunun bilgi ve onayı dışında temasa geçemezler.

Temsil Şekli : Genel Merkez genel kuruluna, şubelere kayıtlı ve  genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan tüm üyeler delege olarak  katılırlar.

MADDE – 31

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
1) Giriş ve yıllık ödentiler.

2) Dernekçe düzenlenen balo, eğlence, konser, spor müsabakaları, konferans, geziler, lisan mesleki

gelişim, mesleki sınavlara hazırlama kursları ile yayın ve sair faaliyetlerden sağlanır teberru ve

gelirler.

3) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri.

4) Üyelerden veya üye olmayanlardan bağış ve yardım yolu ile elde edilen haklar ve gelirler.

5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış yardımlar.

6) Dernek tarafından kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler;

7) Diğer gelirler.

Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE – 32

SANDIK KURULMASI:

Dernekler Kanununun 12.maddesine uygun olarak Merkez Genel Kurulunun kabul etmesi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun öncülüğünde sandık kurulabilir.

MADDE – 33

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE – 34

DERNEĞİN FESHİ:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Sigorta Acenteleri  Derneği” ibaresi kullanılır

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu  durumda derneğin  para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE – 35

TUTULACAK DEFTERLER:

Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri,  söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.

Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

MADDE – 36

İÇ DENETİM:

Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE – 37 

İşbu tüzükte yazılı bulunmayan hükümler için 5253 sayılı dernekler kanununu ve Medeni Kanunun amir hükümleri uygulanır.

MADDE – 38

İşbu ana tüzük,  Tüzük değişikliklerinin yapıldığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile yürürlüğe girer. İlk Olağan Genel Kurul Toplantısında tatbik edilir.

MADDE – 39

YASALARA VE KANUN HÜKÜMLERİNE UYMAK

Dernek yöneticileri ve üyeleri 5253 sayılı Dernekler Yasası’nda sayılı, yasak faaliyetlerde bulunmamakta, Dernekte silah bulundurma yasağına ve izne ve bildirime bağlı faaliyetler konusunda çok hassas ve dikkatli davranır

MADDE – 40

TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYAN DURUMLAR:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler yasası ve Dernekler  Yönetmeliği ile Türk Medeni Yasasının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE – 41

İşbu Tüzük bu madde hükmü de dahil olmak üzere 41 (Kırkbir) maddeden ibarettir.

En Son Haberler

Sigorta Acenteleri Derneği - SAB
Üyelik Başvuru Formu

Giriş Yıllık Ödenti :150 TL
Banka Hesap Bilgisi
İşbankası- Şişli -Şube Kod:1051 Hesap No:1632116 İBAN:TR28 0006 4000 0011 0511 6321 16