Trafik Sigortalarında Yönetmelik Değişikliği

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Kurum, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu Yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak %20’ye kadar indirim uygulaması getirebilir.”
*** İş bu yeni eklenen ek fıkra ile olası bir doğrudan tazmin uygulamasına geçilmesi durumunda eşdeğer parça almayı taahhüt edecek sigortalıların poliçe primlerine indirim yapılabilmesinin önünü açabilmek amacıya yönetmeliğe koyulduğu gözlemlenmektedir. Var olan sistemde kullanılabilmesi mümkün değildir. Bunun maddenin işlerlik kazanabilmesi için kanun değişikliği gerekmektedir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “prim artırımı ve indirimi içermeyen” ibaresi “4.” şeklinde değiştirilmiştir.
“(1) Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddedeki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Kurum hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim indirim ve artırımı için özel esaslar getirebilir.
*** İş bu madde ve fıkra değişikliği ile yönetmeliğin 5. Maddesinde bulunan primsiz 4. Basamak ibaresinin başındaki prim artırımı ve indirimi içermeyen ibaresi kaldırılarak sürprim eklenebilmesinin önü açılmış.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “40” ibaresi “250” şeklinde, “32” ibaresi “200” şeklinde değiştirilmiştir.
*** İş bu madde ile daha önce iptal poliçelerde 40 lira kesilerek 8 lirası şirkete ve kalan 32 liranın ise acenteye verildiği uygulamanın poliçe kesintisinin 250 liraya çıkarıldığı, 50 lirasının şirkete 200 liranın da acenteye ödeneceği kayıt altına alınmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık %4,75 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %2 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Ek-3 ve Ek-3/A’da” ibaresi “Ek-3, Ek-3/A ve Ek-3/B’de” şeklinde, “Ek-3/A’da” ibaresi “Ek-3/A’da ve Ek-3/B’de” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak (4. basamak)” ibaresi “4. basamak” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Kurul, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkilidir.”
*** İş bu madde ile geçici 11. Madde varlığını devam ettirmiş ancak 1 Mayıs itibari ile aylık prim artışı 4,75 den % 2 indirildiği ve yine aynı maddenin devamında bulunan  4 basamağın indirim / artırımı içermediği ibaresinin kaldırıldığı; (aşağıda açıklanacak 4. Basmak % 10 sürpriminin) indirim ve artırım yetkisinin kurula verildiği ve bahse konu 4 basamak baz priminin yapılacak hasar takibiyle sıfıra çekmeye veya % 20 ‘ye kadar arttırabileceği kayıt altına alınmıştır.

“(13) 2023 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan 4. basamak azami primler, 1/5/2023 tarihinden itibaren Ek-2’de yer alan basamak uygulamasına esas baz prim olarak uygulanır. Birinci ve üçüncü fıkralarda 4. basamak primlerine yapılan atıflar baz prime yapılmış sayılır.
*** İş bu fıkra ile ekte bulunan tabloya atıfta bulunulmuş ve tabloya göre de eski sürprimli basamakların artış oranları değişmez iken 5 inci basamaktaki % 10 indirim % 5 ‘e, 6 ıncı basamak indirimi % 22 ‘den % 20 ‘ye ve 7 basamakta % 42 olan indirim % 40 ‘a çekildiği gözlemlenmiştir.

(14) En az beş sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan işletenler için sigorta sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda müteakip sigorta sözleşmesinde 8. basamak uygulanır. 1. basamakta bulunan işletenler için sigorta süresi içinde üç ve daha fazla trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödemesi yapılması halinde müteakip sigorta sözleşmesinde 0. basamak uygulanır.
*** İş bu fıkra ile 7. Basamakta 5 poliçe süresi (Süre dolmazsa geçemez) poliçe alan sigortalı 8. Basamağa geçerek takip eden yıllarda % 50 indiriminden faydalanacağı anlaşılmaktadır. Devamında 1. Basamakta bulunan sürprimli takip eden 3 yılda 3 kez ve üstü hasar aldığında sıfırıncı basamağa çıkarak % 200 sürprimli olarak prim ödeyecektir.

(15) 1/5/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine %5 eklenerek uygulanır.”
*** İş bu fıkra ile 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek primlerden 4. Basamağın primi baz prime % 5 eklenerek hesaplanacağı kayıt altına alınmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
*** Tablo Ek 2 ile yeni basamakların indirim ve sürprim oranları değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe Ek-3/A’dan sonra gelmek üzere ekteki Ek-3/B eklenmiştir.
*** Tablo Ek-3/B elektrikli araçlara % 10 indirim yapılacağı eklenmiştir. (Hibrit araçlar normal araç statüsünde devam etmektedir.)

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1, 2 ve 3.” ibaresi “0, 1, 2 ve 3.” şeklinde, “4, 5, 6 ve 7.” ibaresi “4, 5, 6, 7 ve 8.” şeklinde, aynı ekin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5, 6 ve 7.” ibaresi “5, 6, 7 ve 8.” şeklinde ve “%10, %20 ve %30” ibaresi “%5, %20, %30 ve %50” şeklinde değiştirilmiştir.
*** İlgili maddede sürprim oranları değişmez iken 4 üncü basamağa % 10 sürprim geldiği ve 5 inci basamaktaki % 10 indirim % 5 ‘e, 6 ıncı basamak indirimi % 22 ‘den % 20 ‘ye ve 7 basamakta % 42 olan indirim % 40 ‘a çekildiği düzeltmeleri yapılmıştır.

MADDE 8- Bu Yönetmelik 15/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
*** Yönetmelik 15/4/2023 tarihinde yürürlüğe gireceği ve böylece 4 basamak priminin artık % 5 sürprimli olarak hesaplanacağı kayıt altına alınmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230404-2.htm

Haber Bültenimize Abone Olun

Sigorta Acenteleri Derneği - SAB
Üyelik Başvuru Formu

Giriş Yıllık Ödenti :150 TL
Banka Hesap Bilgisi
İşbankası- Şişli -Şube Kod:1051 Hesap No:1632116 İBAN:TR28 0006 4000 0011 0511 6321 16